Договор гуми

Договор масла

Протокол МАСЛА

Протокол ГУМИ

  Утвърждавам: …………….........../п/ Инж. Васил Бачев Управител на „БИОСТРОЙ“ ЕООД На 20. 07.2020 г.     П Р О Т О К О Л На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП               От работата на комисията назначена със Заповед № 064/03.07.2020 г. на ..

ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МО

„ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД

Доставка на сол - протокол

Доставка на сол - съобщение

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg