назад

Доставка на материали за зимно поддържане 2017 продължение

Образец № 4

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 и т.7 от Закона за обществените поръчки

 

Подписаният/ата ………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………… на ………………………………………………………….

                                  (длъжност)                 (наименование на участника)

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на материали за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и 2-ра обособена позиция: Доставка на  магнезиева луга (течна)  

(забележка изписва се само обособената позиция, за която се участва)       

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

 

       1) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

       2) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление,  аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна

       3) представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

 1. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

      5) не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

     6) предоставил съм изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

    7) не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

 

 

 

            Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

 

 

 Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис

...........................................................................................

 

 

Забележка:

Лица по чл.54, ал.2 ЗОП  са, както следва:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

 3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

 5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

 6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

 7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

 8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива- когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

======================================================================================

Образец № 5

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители

 

Долуподписаният/-ната ……………………………………………………………………….

                /име, презиме, фамилия/

 

ЕГН: …………………………..,  притежаващ лична карта №…………………….., издадена на ………………………………от МВР-гр. ……………………………………………………………...,

 

адрес: …………………………………………………………………………………………………..,

                            /постоянен адрес/

 

представляващ …………………………………………………………………………………………..,

                     /ЕТ, Дружество, Фирма/

 

участник в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП,  с   предмет:

 

Доставка на материали за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и 2-ра обособена позиция: Доставка на  магнезиева луга (течна)                                                                            

(изписва се наименованието на обособената позиция, за която се участва)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

             

1. При изпълнението на поръчката няма да ползвам подизпълнители  / ще ползвам   подизпълнители,   които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата. (невярното се зачертава)

 

2. Подизпълнители, видове услуги, които ще изпълняват, и делът им:

 

Подизпълнител/Наименование

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

Седалище и адрес на управление

Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява всеки подизпълнител

% от общата стойност на поръч ката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подизпълнителите отговарят на изискванията за критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване.

 

          4. Подизпълнителите са запознати  с изискването, че не може да представят самостоятелна оферта.

 

          5. Приемам да отговарям за действията и бездействията на подизпълнителите.

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

………………..г.                                                       Декларатор: 

 

================================================================================================

Образец № 6

 

                                               

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

 

         Долуподписаният/ната ……………….............................................................................................................

с лична карта № ................................., издадена на .......................... от ............................................ с ЕГН......................................, в качеството ми на …………………………………………….на ………………………………………………..,

вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК............................, със седалище ................................и адрес на  управление.................................., Булстат............................., тел.................................., факс..................................... - участник в обществена поръчка с  предмет: Доставка на материали за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и 2-ра обособена позиция: Доставка на  магнезиева луга (течна)         

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

          Съм запознат с условията на поръчката, документацията и клаузите на приложения проект на договор за обществената поръчка с предмет:

Доставка на материали за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и 2-ра обособена позиция: Доставка на  магнезиева луга (течна)   и съм съгласен със същите

(изписва се обособената позиция, за която се участва)

 

           В случай, че бъда определен за изпълнител на обществената поръчка ще сключа договор по приложения в документацията образец в законоустановения срок.

 

           Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

.....................................г.                                                      Декларатор:

......................................                                                    (подпис и печат)                                                                                            

 

             

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ

             

 1. Солта трябва да отговаря на технически изисквания показани в таблица 1.

 

 

таблица 1

№ по ред

Характеристики

Мярка

Норма

    1

                          2

         3

                      4

1.

Цвят

       -

Бял до сив или бледожълт

2.

Съдържание на NaCl

      %

> 96. 0

3.

Съдържание на Ca

      %

< 0.3

4.

Съдържание на Mg

      %

< 0.6

5.

Съдържание на сулфити

      %

< 1.0

6.

Реакции на водния разтвор, pH

      -

6.5 – 8.5

7.

Съдържание на неразтворими във вода вещества, %

      %

< 1. 00

8.

Механични примеси

      %

< 1.00

 

 

 

 

2. Магнезиевата луга трябва да отговаря на изискванията, посочени в таблица 2.

 

таблица 2

№ по ред

Характеристики

Мярка

Норма

1

2

3

4

1

Външен вид след разбъркване

 

-

Течност с розов или сламено-жълт до оранжев цвят

2

Плътност при 20°С

 

kg/m3

 

≥ 1230

3

Съдържание на магнезиев хлорид

 

g/dm3

 

≥ 90

4

Съдържание на магнезиев сулфат

 

g/dm3

 

≥ 60

5

Съдържание на натриев хлорид

 

g/dm3

 

≥ 170

 

 

Срок на доставка  до 36 часа след заявка или ............................................

Срок за доставка при спешно възникали нужди до 24 часа или ..........................................

Участник: ............................................

                   (подпис и печат)

                                                                                                                                                           

Образец №7

                                                  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1-ва обособена позиция: Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували 

№ по ред

     Артикул

Мярка

Цена за

   тон

Тежест/ стъпка

1.

Сол насипна

тон

 

100/10

2.

Сол в чували

тон

 

40/10

 

Срок на валидност на офертата: 30.12.2017г.

Забележка: При изготвяне на ценовото предложение да се съобразят следните минимални количества, които ще бъдат закупени:

 1. Сол насипна – 80 т.
 2. Сол в чували – 20 т.

2-ра обособена позиция: Доставка на  магнезиева луга (течна)       

  

№ по ред

Артикул

Мярка

Цена за тон (лв.)

Тежест/стъпка

 

Магнезиева луга (течна)

тон

 

100/10

 

Срок на валидност на офертата: 30.12.2017г.

Забележка: При изготвяне на ценовото предложение да се съобразят следните минимални количества, които ще бъдат закупени:

Магнезиева луга (течна) – 60 тона

Участник:................................                

   (подпис и печат

 

=========================================

Образец №8

                       

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА НА СОЛ И ЛУГА

 

Днес, ...................2017г., на основание чл.20, ал.3 от ЗОП, чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 112, ал.1 от ЗОП, между:

 

 „Биострой” ЕООД, със седалище гр.Благоевград и адрес на управление: ул.„Скаптопара” № 12, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 101004999, представлявано от инж. Васил Борисов Бачев - Управител, тел.: 073/ 88 42 45, факс: 073/ 88 42 43, e-mail:  biostroi@abv.bg, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„........................................................, със седалище и адрес на управление ........................................................................ вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ................................., представлявано от ................................... – Управител,   ДОСТАВЧИК,

 

се сключи настоящият договор за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

            Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя материали за зимно поддържане на уличната мрежа на гр. Благоевград, за нуждите на Биострой ЕООД, наричани по-нататък в договора „стоки” по спецификация и „Ценова оферта” - Приложение 1, което е неразделна негова част.

            1.1. Доставките се извършават франко Производствено-техническа база на Възложителя, находяща се в с. Покровник, община Благоевград.

                       

II. УСЛОВИЯ И СРОК НА ДОСТАВКА

 

            Чл.2. Заявките ще се извършват съобразно експлоатационната необходимост на Възложителя и предварително посочени ориентировъчни количества.

            Чл.3. (1) Доставката на стоките ще се извършва в срок до ................(не повече от 36) часа, считано от момента на получаване на писмена или устна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (включително и по телефон, факс, email и др.). При спешно възникнали нужди доставките ще се осъществяват в срок до .................. часа от заявката.

            (2) Стоката, предмет на договора ще бъде доставяна със следната документация:

            а/ оригинална фактура;                                                               

 б/ Спедиционна бележка, съдържаща: вида и количеството на стоката, химически анализ и подписа на получателя.            

            Чл.4. Разходите по транспортиране на стоката до мястото на предаването и рискът от случайното ù погиване са  за сметка на ДОСТАВЧИКА.

            Чл.5. Собствеността на стоката, предмет на договора преминава от ДОСТАВЧИКА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол.

 

 

III. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И НЕУСТОЙКИ

 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на всяка извършена доставка, определена въз основа на посочените в „Ценова оферта” единични цени на стоката и доставените количества. Плащането ще се извършва по банковата сметка на ДОСТАВЧИКА в български лева или в брой, в срок до 30 (тридесет) дни,  считано от датата на подписване и издаването  на фактура – оригинал.

Чл.7. С подписване на настоящия договор ДОСТАВЧИКЪТ декларира, че за целия му срок на действие цените на стоките, предмет на доставките по него няма да се увеличават. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ поиска прекратяване на договора поради невъзможност да го изпълнява при договорените цени, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 600/петстотин/ лв.

                       

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

 

            Чл.8. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен:

            Чл.8.1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да осигури доставката на стоките  при заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

            Чл.9. Доставени стоки, които не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не се приемат от него и са за сметка на  ДОСТАВЧИКЪТ .

            Чл.10. ДОСТАВЧИКЪТ  има право да получи цената – стойността на извършената доставка при условията, уговорени в настоящия договор.

 

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

            Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ДОСТАВЧИКА за изпълнение на договора.

            Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ДОСТАВЧИКА съответното възнаграждение за доставените стоки, при условията и в срока съгласно настоящия договор.

             Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ДОСТАВЧИКЪТ се е отклонил от изискванията за доставка съгласно раздел ІІ от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество стоки, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни своите задължения, произтичащи от договора.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

 

            Чл.14. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ достави стоки, с произход и качество различни от договореното и/или доставката не е придружена с необходимите документи по раздел ІІ от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

а/ има право да върне незабавно доставените стоки с всички произтичащи от това неблагоприятни последици за ДОСТАВЧИКА;

б/ има право да прекрати едностранно договора в случай, че ДОСТАВЧИКЪТ достави повече от два пъти стоки, различни по произход и качество от договореното.

 Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи на ДОСТАВЧИКА обезщетения и неустойки, ако през времето на действие на настоящия договор не заяви за доставка стоките, предмет на договора.

Чл.16. При неизпълнение на задълженията по настоящия Договор неизправната страна дължи на изправната неустойка, в размер на 0.5 % за всеки ден на 0.5 % за всеки ден забава, но не повече от 5% от дължимата сума.

Чл.17. ДОСТАВЧИКЪТ носи пълна отговорност за недоставена в срок стока, при което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пропуска ползи или е ответник по неизпълнени задължения в следствие забавена или недоставена от него в срок доставка заради забавата на ДОСТАВЧИКА.

Чл.18. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

 

VIII. СРОК И ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

            Чл.19. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и се сключва за срок от 12 /осемнадесет/ месеца или до достигане на сумата от 66 000 лв. (шестдесет и девет  хиляди лева) без ДДС.

             Чл.20. Страните се задължават да спазват принципа на конфиденциалност по отношение на всякъкъв вид информация, станала им известна във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор.

            Чл.21. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на този договор или свързани с документацията по него се уреждат чрез преговори между страните. При непостигане на съгласие споровете се решават по реда на българското законодателство. За всичко неупоменато в този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, ЗЗД и други нормативни актове.

        Чл.22. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП.

             

 

             Неразделна част от настоящия договор е Приложение 1 - „Ценова оферта”  и спецификация, изготвена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и попълнена и представена от ДОСТАВЧИКА към минималните документи, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при участието в процедурата по ЗОП.

          

              Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

           

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.........................                           ДОСТАВЧИК:........................................

/инж. В. Бачев – Управител на                          

 „Биострой” ЕООД – Благоевград/            

 

=============================================================================

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПОДАДЕНИ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на материали за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и 2-ра обособена позиция: Доставка на  магнезиева луга (течна)          

 

         В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНИЯ КРИТЕРИЙ „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”

 

         Най-напред се извършва оценяване на всеки отделен артикул от „Образеца на ценова оферта” в съответствие с тежестта и стъпката, посочена в съответната графа на таблицата – образец на ценова оферта(образец 7) и техническа спецификация.

            Полученият сбор от точки се умножава по коефициент К=0,5, което формира крайния резултат и служи за база при класиране по критерия „най-ниска цена” за съответната обособена позиция.

Участниците се класират в низходящ ред за всяка обособена позиция поотделно.

         Максимален брой точки, които може да получи един участник за 1-ва обособена позиция – 70т.

         Максимален брой точки, които може да получи един участник за 2-ра обособена позиция – 50т.

         Участникът получил най-голям брой точки определя за изпълнител на обществената поръчка за съотвената обособена позициясе

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Възложител:...........................

                                           /Васил Бачев – управител/

 

Последни обявления

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

  "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

 • Събщение

  Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

 • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

    БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg