назад

доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.- приложение 2

Образец №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

 

1.Наименование на участника:

………………..…………………………………………………………………………

2. Седалище и адрес на управление:

………………………………………………………………………………………

(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.)

БУЛСТАТ / ЕИК: ……………………………………......................................................................

Инд. № по ЗДДС ………………………………………………………………………………….

Интернет адрес /когато е приложимо/: .........................................................................................

3. Адрес за кореспонденция, на който да се изпращат всички уведомления, свързани с настоящата поръчка: ………………..…………………………………………………………….

(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.)

Телефон: ………………………….                          Факс:……………………..                    

e-mail ………….……………………………………………………………...........................

Лице за контакти.........................................................................................................................

Длъжност: .......................................................................................................................................    

4. Обслужваща банка: ....................................................................................................................

5. Банкова сметка на участника:

IBAN: ........................................................; BIC: .........................................................

6. Титуляр на сметката: .................................................................................................................

         Настоящите сведения се предоставят за избор на изпълнител по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и доставка на сол под формата на магнезиева луга за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград”

 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: ….............................

Последни обявления

  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

  • Събщение

    Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

  • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

      БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg