назад

доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.

http://prikachi.com/images/135/8886135O.jpg

http://prikachi.com/images/136/8886136y.jpg

http://prikachi.com/images/137/8886137t.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

УТВЪРЖДАВАМ:/п/

 инж. Васил Бачев – Управигел

на „Биострой”ЕООД гр.Благоевград

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и доставка на сол под формата на магнезиева луга за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград”

 

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Обява за събиране на оферти (приложена на отделен файл)
  2. Методика за оценка на офертите за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (приложена на отделен файл)
  3. Указание за участие

І. Общи условия

II. Указания за подготовка на офертите

III. Описание на предмета на поръчката

IV. Представяне на оферта, необходими документи и изисквания към тях

V. Критерии за оценка на офертите

VI. Разглеждане на офертите

VII. Отстраняване на участници

VIII. Сключване на договор

         Образци:

         1. Списък на документите – Образец №1

         2. Административни сведения – Образец №2

         3. Заявление за участие – Образец № 3

         4. Декларация по чл.54, ал.1, т.1-5  и т.7 от ЗОП – Образец №4

         5. Декларация по чл.66 ал.1 от ЗОП – Образец №5

          6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 6

         7. Ценово предложение – Образец № 7

8. Техническа спецификация

         9. Проект на договор – Образец № 8

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

           Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за участие в избор на изпълнител, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

           1. Общи положения

          Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти и документацията за участие.

         При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

          В случай, че участникът е обединение, следва да представи копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

          Забележка: В договора за обединение задължително се посочва разпределението на дейностите и отговорността между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, както и ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

            Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се прилага разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Лице, което участва в обединение – участник в поръчката, не може да представя самостоятелна оферта.

           Участник в настоящата обществена поръчка може да използва подизпълнител. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Когато се предвижда участие на подизпълнител, следва да се спазят изискванията на чл. 66 от ЗОП.

          Участник в настоящата обществена поръчка може да се позовава на капацитет на трети лица, като задължително следва да се спазят изискванията на чл.65 от ЗОП.

           Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

            Всички оферти се представят на български език.

            Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.

           Всеки участник има право да представи само една оферта.

            По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

            Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

            Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му представител с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

             При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува най-късно на следващия работен ден в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

              Документацията за участие е  публикувана в „Профил на купувача“ - www.biostroi.com

              Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на обществената поръчка.

III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА

                    Предмет:

Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и доставка на сол под формата на магнезиева луга за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград”

Изискуеми документи

Участниците трябва да притежават и представят:

1.Участниците трябва да бъдат производители или надлежно упълномощени представители (дистрибутори) на такъв, удостоверено с надлежни документи – актуален договор за дистрибуция, оторизационно писмо и др.

 2. Участниците да имат изпълнени поне три договора за доставка на идентични стоки за последните три години. Прилага се декларация-списък на договорите за изпълнените през 2013г., 2014г. и 2015г. договори идентични доставки, с посочване на получателите, продуктите, предмет на договора и стойността му. Прилагат се и надлежни доказателства за извършените доставки. По възможност се представят и референции за изпълнените договори. 

 Технически изисквания – Техническите изисквания към продуктите да отговарят на тези посочени в техническата спецификация, приложена към настоящата документация за участие.

Предлаганите продукти трябва да бъдат придружени с удостоверение за качество и/или спецификация за химическия състав на продуктите.

В случай, че участникът ще използва подизпълнители, той следва да обяви това в офертата си ведно с наименованието на подизпълнителите, дела от поръчката, който те ще изпълняват, както и да представят декларация за съгласие от същите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните изисквания на възложителя съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, както и да не са налице основания за отстраняването им по чл. 54, ал. 1 т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП.

В случай, че участник в процедурата се позовава на капацитета на трети лица при изпълнението й, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При позоваване на капацитета на трети лица се прилагат и задлъжително се спазват изискванията на чл.65 от ЗОП.

Участниците следва да подпишат и представят в офертите си проект на договор по образец на възложителя, както и декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора (образец № 6); декларация за срок на валидност на офертите, както и други документи ако такива се  изискват в документацията за участие.

          Участниците представят и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП по образец на възложителя.    

          ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

          Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка ще се поръчват според нуждите на възложителя, които се обуславят от конкретните метерологични условия през есенно-зимния период. Стоките следва да се доставят най-късно до 36 часа от подаване на заявката (включително чрез телефон, факс, e-mail и пр.), както и да имат възможност за реагиране при спешно възникнали нужди.

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

Офертата се подава запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, като върху плика се изписва адреса на възложителя, наименованието на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail.

Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка.

Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка, за което се съставя протокол с данните по входящия регистър. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Срокът на валидност на офертите е 30.10.2016г., определен в обявата.

Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

             Участниците трябва да представят:

            1.Списък на документите – Образец №1  ;

            2.Административни сведения – Образец №2;

            3.Заявление за участие – Образец № 3                                  

      3.1.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните правомощия в документа за регистрация.

                3.2.Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен  на български език и легализиран (за юридическо лице, което не  е регистрирано в РБългария);

               3.3.Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност.

              3.4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия;

  Забележка: В договора за обединение задължително се посочва разпределението на дейностите и отговорността между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, както и ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на договора.

                4. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП – Образец №4.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

             5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – Образец №5

Декларацията се попълва и подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява.

          6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 6

         7. Ценово предложение – Образец № 7

Ценовото предложение трябва да съдържа предлаганата цена, начина на формирането и всички разходи по изпълнението на  поръчката

         8. Подписан и подпечатан проект на договор по образец на възложителя (образец 8)

          9. Участниците следва да представят всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата и настоящата документация документи, доказващи възможностите им за изпълнение на попръчката.

          Образците към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си функции.

          Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на участника с гриф „Вярно с оригинала” или нотариално заверени /съгласно изискванията на възложителя/, подпис и печат.

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценката на офертите се извършва по критерий най-ниска цена.

Оценяването се извършва съгласно приложената методика.

VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

             Разглеждането и оценката на офертите ще се извърши от назначена от възложителя комисия на датата и часа посочени в обявата за събиране на оферти за обществената поръчка в офиса на дружеството. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Възложителят със заповед определя състав на Комисия от нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. След извършване на тези действия, комисията продължава самостоятелно своята работа, като проверява съответствието на представените оферти на участниците с поставените от възложителя изисквания за изпълнение на поръчката. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

VIII. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

                                   Отстранява се участник:

а) който не е представил някой от изискуемите документите, посочени в настоящата документация;

б) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

ІX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

С класирания на първо място участник Възложителят сключва писмен договор в 30-дневен срок от датата за определяне на изпълнител.

При сключване на договора участникът е длъжен да представи:

1. Валиден документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от ЗОП  – оригинал или заверено от участника копие;

Ако след покана за сключване на договор, определеният за изпълнител откаже сключването на договора Възложителят може да сключи със следващия класиран участник.

За отказ се приема постъпил писмен отказ от участника или неявяването в срока, определен от възложителя, без обективни причини

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПОДАДЕНИ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА СОЛ (ЧИСТ НАТРИЕВ ХЛОРИД), КОНЦЕНТРИРАНА ЧРЕЗ ИЗПАРЕНИЕ – НАСИПНА И В ЧУВАЛИ  И ДОСТАВКА НА СОЛ ПОД ФОРМАТА НА МАГНЕЗИЕВА ЛУГА ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ЗА НУЖДИТЕ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД”

          В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНИЯ КРИТЕРИЙ „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”

          Най-напред се извършва оценяване на всеки отделен артикул от „Образеца на ценова оферта” в съответствие с тежестта и стъпката, посочена в съответната графа на таблицата – образец на ценова оферта(образец 7) и техническа спецификация.

            Полученият сбор от точки се умножава по коефициент К=0,5, което формира крайния резултат и служи за база при класиране по критерия „най-ниска цена”. Участниците се класират в низходящ ред.

          Максимален брой точки, които може да получи един участник – 105т.

          Участникът получил най-голям брой точки се определя за изпълнител на обществената поръчка. 

 

 

Възложител:...........................

                                            /Васил Бачев – управител/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБРАЗЕЦ № 1

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

Съдържащи се в офертата на участника в обществената поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и доставка на сол под формата на магнезиева луга за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград”

Съдържание

Вид на документа/оригинал или заверено копие/

Количество на документите

/бр.страници/

От страница до страница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата    ________/ _________ / ______

Наименование на участника          __________________________

Име и фамилия на представляващия участника __________________________

Длъжност      __________________________

Подпис и печат         __________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ

             Солта трябва да отговаря на технически изисквания показани в таблица 1.

таблица 1

№ по ред

Характеристики

Мярка

Норма

    1

                          2

         3

                      4

1.

Цвят

       -

Бял до сив или бледожълт

2.

Съдържание на NaCl

      %

> 96. 0

3.

Съдържание на Ca

      %

< 0.3

4.

Съдържание на Mg

      %

< 0.6

5.

Съдържание на сулфити

      %

< 1.0

6.

Реакции на водния разтвор, pH

      -

6.5 – 8.5

7.

Съдържание на неразтворими във вода вещества, %

      %

< 1. 00

8.

Механични примеси

      %

< 1.00

2. Магнезиевата луга трябва да отговаря на изискванията, посочени в таблица 2.

таблица 2

№ по ред

Характеристики

Мярка

Норма

1

2

3

4

1

Външен вид след разбъркване

 

-

Течност с розов или сламено-жълт до оран-жев цвят

2

Плътност при 20°С

 

kg/m3

 

≥ 1230

3

Съдържание на магнезиев хлорид

 

g/dm3

 

≥ 90

4

Съдържание на магнезиев сулфат

 

g/dm3

 

≥ 60

5

Съдържание на натриев хлорид

 

g/dm3

 

≥ 170

Срок на доставка ( до 36 часа) след заявка или ............................................

Срок за доставка при спешно възникали нужди: ..........................................

Участник: ............................................

                   (подпис и печат)

                                  --------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                

Образец №7

                                                ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

№ по ред

     Артикул

Мярка

Цена за

   тон

Тежест/ стъпка

1.

Сол насипна

тон

 

100/10

2.

Сол в чували

тон

 

40/10

3.

Магнезиева луга

тон

 

70/10

 

 

 

 

 

 

Срок на валидност на офертата: 30.10.2016г.

Забележка: При изготвяне на ценовото предложение да се съобразят следните минимални количества, които ще бъдат закупени:

  1. Сол насипна – 100 т.
  2. Сол в чували – 20 т.
  3. Магнезиева луга – 100 т.

 

Участник:.........................................

                    (подпис и печат)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образец №3

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

В процедура за възлагане на обществена поръчка по Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и доставка на сол под формата на магнезиева луга за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. БлагоевградОт  ....................................................................................................................................................

/пълно наименование на участника/

с ЕИК/ код по Булстат ........................................ /или съответно ЕГН за физически лица/, със седалище и адрес на управление: …........................................................

..........................................................................................................................................,

представляван от ........................................................................................ /трите имена/, с ЕГН ................................., в качеството на ..................................................... на участника

            При условията, обявени в документацията за участие и приети от представлявания от мен участник:

            1.Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане срока на валидност.

            2.Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране на поръчката, както и с всички документи и указания в документацията за участие в поръчката и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

         3.При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

            4. При изпълнението на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме капацитета на трети лица (относимото се подчертава), а именно:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            5. Декларираме, че сме направили оглед на обектите и сме запознати с тяхната специфика и особености.

6.Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 30.10.2016г.

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 и т.7 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата ………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………

 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………… на ………………………………………………………….

                                  (длъжност)                 (наименование на участника)

 
 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сол (чист натриев хлорид), концентрирана чрез изпарение – насипна и в чували  и доставка на сол под формата на магнезиева луга за зимно поддържане на уличната мрежа, за нуждите на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград”

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

       1) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран с

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg