назад

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД 08.08.2016г продължение

Образец №3

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

В процедура за възлагане на обществена поръчка по Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД”

От  ....................................................................................................................................................

/пълно наименование на участника/

с ЕИК/ код по Булстат ........................................ /или съответно ЕГН за физически лица/, със седалище и адрес на управление: …........................................................

..........................................................................................................................................,

представляван от ........................................................................................ /трите имена/, с ЕГН ................................., в качеството на ..................................................... на участника

            При условията, обявени в документацията за участие и приети от представлявания от мен участник:

            1.Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане срока на валидност.

            2.Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране на поръчката, както и с всички документи и указания в документацията за участие в поръчката и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

         3.При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

            4. При изпълнението на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме капацитета на трети лица (относимото се подчертава), а именно:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            5. Декларираме, че сме направили оглед на обектите и сме запознати с тяхната специфика и особености.

6.Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 30.09.2016г.

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 и т.7 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата ………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………… на ………………………………………………………….

                                  (длъжност)                 (наименование на участника)

 
 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

       1) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

       2) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление,  аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна

       3) представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

  1. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

      5) не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

     6) предоставил съм изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

    7) не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

 
 
 

            Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

 
 

 Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис

...........................................................................................

Забележка:

Лица по чл.54, ал.2 ЗОП  са, както следва:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

 3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

 5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

 6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

 7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

 8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива- когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

----------------------------------------------------------

Образец № 5

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители

 

Долуподписаният/-ната ……………………………………………………………………….

                /име, презиме, фамилия/

ЕГН: …………………………..,  притежаващ лична карта №…………………….., издадена на ………………………………от МВР-гр. ……………………………………………………………...,

адрес: …………………………………………………………………………………………………..,

                            /постоянен адрес/

представляващ …………………………………………………………………………………………..,

                     /ЕТ, Дружество, Фирма/

 

участник в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП,  с   предмет:

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД”

                                                                 ДЕКЛАРИРАМ, че:            

1. При изпълнението на поръчката няма да ползвам подизпълнители  / ще ползвам   подизпълнители,   които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата. (невярното се зачертава)

2. Подизпълнители, видове услуги, които ще изпълняват, и делът им:

Подизпълнител/Наименование

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

Седалище и адрес на управление

Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява всеки подизпълнител

% от общата стойност на поръч ката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подизпълнителите отговарят на изискванията за критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване.

          4. Подизпълнителите са запознати  с изискването, че не може да представят самостоятелна оферта.

          5. Приемам да отговарям за действията и бездействията на подизпълнителите.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

 

………………..г.                                                       Декларатор:  

 

-------------------------------------------------------------------------------

Образец № 6

 

                                               

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

 

         Долуподписаният/ната ……………….............................................................................................................

с лична карта № ................................., издадена на .......................... от ............................................ с ЕГН......................................, в качеството ми на …………………………………………….на ………………………………………………..,

вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК............................, със седалище ................................и адрес на  управление.................................., Булстат............................., тел.................................., факс..................................... - участник в обществена поръчка с  предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

          Съм запознат с условията на поръчката, документацията и клаузите на приложения проект на договор за обществената поръчка с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАДи съм съгласен със същите.

 

           В случай, че бъда определен за изпълнител на обществената поръчка ще сключа договор по приложения в документацията образец в законоустановения срок.

 

           Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

.....................................г.                                                      Декларатор:

......................................                                                    (подпис и печат)                                                                                            

------------------------------------------------------------------------

                                                                                                          Образец №7  

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет:ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД

ГР. БЛАГОЕВГРАД”

От .........................................................................................................................

(име на ФЛ/ наименование на фирмата за ЮЛ и ЕТ)

с адрес/седалище и адрес на управление: ..........................................................

ЕГН/ЕИК ........................................,

представлявано от .................................................................................................

в качеството му на ................................................................................................

                                               (управител, пълномощник)

телефон: ................................., факс: ................................,

ел. поща: ..............................................................................................................

адрес за контакти и кореспонденция:................................................................

...............................................................................................................................

І. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА (В ЛЕВА БЕЗ ДДС):

            1. Цена за извършване на услугата за 1 месец (цифром и словом): ...............................................................................................................................

            2. Цена за извършване на услугата за 12 месеца (цифром и словом):

................................................................................................................................

           І. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА, ВКЛЮЧВАЩА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ НА УЧАСТНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: ДО 30 (ТРИДЕСЕТ ДНИ) ОТ ДАТАТА НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКТУРАТА

 

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

----------------------------------------------------------------------------------------

Образец №8

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОХРАНА

Днес, ......................... 2016г., в гр. Благоевград, между:

            „Биострой”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, ул.”Скаптопара” №12, ЕИК .................................., представлявано от инж.Васил Борисов Бачев - управител, наричано  за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

„..............................................................”, със седалище и адрес на управление гр................................, ЕИК ................................, представлявано от .............................., притежаващо Лиценз за извършване на частна охранителна дейност №...................................., наричано по-нататък  ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

 

на основание чл.20, ал.3 от ЗОП, чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 112, ал.1 от ЗОП, между между:

се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществява денонощна и нощна невъоръжена физическа и техническа охрана на следните обекти, стопанисвани от „Биострой”ЕООД Благоевград:

1. Производствено-техническа база (ПТБ) с.Покровник, община Благоевград;

2. Сметище битови отпадъци, находящо се в с.Бучино, община Благоевград

3. Почивна база „Бодрост”, находяща се в м.”Бодрост” на 30км. от Благоевград”,

4. Парк „Бачиново” – езерото с принадлежащият му животински свят, водни колела и изградената къщичка за спасители, находящ се на 3 км от град Благоевград.

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява охраната, съгласно план-схема за организация на охраната на обектите и инструкция за осъществяване на охраната на обектите, подробно описани в Приложение №1, представляващо неразделна част от договора.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

            Чл.3.(1) В изпълнение предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума, в размер на  ........................................... лв. без ДДС общо за четирите охранявани обекта, в срока посочен в чл.3, ал.3 от настоящия договор.

(2) Разплащанията се извършват в лева, по банков път по следната банкова сметка, открита на името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.........................................................................................................................

(3) Начин на плащане – до 30 (тридесет) дни, считано от представяне на фактура за извършената услуга.

     ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

            Чл.4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, необходима за осъществяване предмета на договора, както и своите изисквания по отношение на организацията и  вътрешния ред.

            (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпълни препоръките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за укрепване на уязвимите  места в охраняваните обекти (когато това е необходимо).

            (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите битови условия за изпълнение на задълженията на охраната.

            (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи качествено изпълнение на предмета на този договор

            (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава ежемесечен доклад за проблемите, възникнали през този период за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

            (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на контрол във всеки етап от реализацията на изпълнението на договора, без с това да пречи на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

            (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предлага промени по организацията на изпълнение на предмета на договора, които се реализират със съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

            Чл.5.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява охраната на описаните в чл.1 на този договор обекти чрез служители-охранители, отговарящи на изискванията на Закона за частната охранителна дейност, подбрани и обучени по учебна програма, изготвена от Академията на МВР и утвърдена от директора на Национална служба „Полиция”.

            (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и съхранява правила и указания за спецификата на извършваната охранителна дейност, както и план за охрана на обектите, съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД.

            (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради и монтира система за видеонаблюдение и паник-бутон, свързан със СОТ,  с което да обезпечи и техническата охрана на обекта, посочен в чл.1, т.1 от договора – ПТБ с.Покровник.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си професионално и с грижата на добър стопанин и да предприема всички необходими мерки по време на изпълняваната дейност за недопускане и предотвратяване извършването на посегателства върху охраняваните обекти, съобразявайки се с действащото законодателство.

            (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на престъпления в района на охраняемите обекти по време на извършване на охраната да участва в издирвателните мероприятия на органите на Полицията.

            (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежемесечно да подготовя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмен доклад за проблемите, възникнали при изпълнението предмета на този договор, като дава конкретни препоръки за тяхното решение.

            (7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява организацията, схемата и функционирането на физическата и техническата охрана.

            (8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при отнемане на издаденото разрешение за извършване на частна охранителна дейност, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел прекратяване на договора.

            (9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да внася промени в организацията на работа на охранителите, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

            (10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на услугата в договорения в чл.3, ал.3 срок.

            (11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи помещения за настаняване на охранителите, които да са подходящо оборудвани за тази цел.

            (12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи пълно съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при решаване на възникналите при изпълнението на договора проблеми.          

V. ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТТА

            Чл.6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие на некоректно, неточно и/или непълно изпълнение на задълженията по договора.

             (2) Наличието на вреди и вина се установява от Комисия, включваща представители на двете страни, като за целта се съставя констативен протокол.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява в пълен размер причинените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди настъпили вследствие на некоректно, неточно и/или непълно изпълнение на задълженията по договора в срок от 3 работни дни от констатирането  и остойностяването им (по пазарни цени), но не по-късно от 30 календарни дни от датата на настъпване на вредите.

            Чл.9. Определената стойност на вредата може да бъде прихващана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с дължимите  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор суми.

Чл.10 (1) При лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора и е основание за едностранното му прекратяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) По смисъла на този договор „лошо изпълнение” от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” е налице при извършени 3 (три) и повече пъти неправомерни посегателства върху охраняваните обекти общо за трите обекта в рамките на действие на догвора, в резултат на които са причинени имуществени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІ.  СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

            Чл.11. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписването му.

Чл.12. Договорът се прекратява:

а) с изтичане на срока му

б) по взаимно писмено споразумение между страните;

в) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - три и повече случаи на лошо изпълнение по смисъла на чл.10, ал.2, както и при констатирани три и повече случаи на назначаване на охранител в нарушение на Закона за частната охранителна дейност, неявяване на охранител на пост, отсъствие на охранител от охранявания обект, носене на службата от охранител под въздействие на алкохол или други упойващи вещества, като за всеки конкретен случай се съставя констативен протокол, подписан от страните или от техни надлежно упълномощени представители;

            г) от всяка от двете страни - в случай, че бъде отнет лиценза за извършване на частна охранителна дейност, както и при забрана на дейността със закон или подзаконов нормативен акт, от датата на влизането му в сила.

            Чл.13. При неоснователно или едностранно прекратяване на договора без предизвестие от една от страните, неизправната страна изплаща на изправната неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

            Чл.14. По време на валидността на този договор, всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата за всички настъпили промени по неговата фирмена и данъчна регистрация, които се отнасят, но не се ограничават до: наименование на дружеството, седалище и адреси за кореспонденция, номера на банкови сметки и други обстоятелства от съществено значение за изпълнение на задълженията по този договор.

            Чл.15. Всички предизвестия и уведомления по този договор следва да бъдат правени в писмена форма, подписани от упълномощени представители на двете страни.

            Чл.16. Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получването им от страната по договора, към която са отправени и се изчисляват по реда на Гражданския процесуален кодекс.

            Чл.19.  Всички предизвестия и уведомления се изпращат по адреса на седалището на всяка от страните, посочено в началото на договора.

            Чл.20.  Страните по настоящия договор за възлагане на обществена поръчка не могат да го променят, освен в случаите по чл.116 от ЗОП.         

Чл.21. Страните се задължават да спазват принципа на конфиденциалност по отношение на всякакъв вид информация, станала им известна във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор.

            Чл.22. Всички възникнали спорове при изпълнението на настоящия договор се решават по пътя на взаимното споразумение, а когато това е невъзможно – съгласно действащото законодателство в Република България от компетентния съд.

            Чл.23. За неуредените в този договор въпроси относно изпълнението и прекратяването му, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и всички други относими законови и подзаконови нормативни актове.

Чл.24. Настоящия договор е част от процедурата по възлагане на обществена поръчка. Всички договорености постигнати между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по време на процедурата и неупоменати в настоящия договор, важат с пълна сила.

Чл. 25. Неразделна част от договора е Приложение 1 съдържащо план – схема за охрана на обектите и инструкция за осъществяване на охраната на обектите.

 

            Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....................................                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:..........................

(инж. Васил Бачев – Управител)                                  

 

Последни обявления

  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

  • Събщение

    Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

  • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

      БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg