назад

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА БИОСТРОЙ ЕООД

 

                                                           УТВЪРДИЛ:.....................

                                              УПРАВИТЕЛ инж. Васил Бачев                                 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА БИОСТРОЙ ЕООД

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 Чл. 1. С настоящите Вътрешни правила се уреждат условията и редът за изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача в случаите определи от ЗОП.

            Чл. 2. Вътрешните правила осигуряват публичност и спазване на принципите и изискванията на ЗОП, както и свободен достъп на заинтересованите лица до процедурите, провеждани от Биострой ЕООД и информация за сключените договори за обществени поръчки. 

Раздел ІІ

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА БИОСТРОЙ ЕООД 

             Чл. 3. Профилът на купувача представлява обособена част от електронната страница на Биострой ЕООД, където се публикуват всички документи свързани с обществените поръчки.

             Чл. 4. Профилът на купувача се поддържа от еколог, който актуализира публикуваните данни в предвидените от ЗОП срокове. 

 

Раздел ІІІ

ДОКУМЕНТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА ДУЛОВО И РЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ

 

             Чл. 5. В профила на купувача, при спазване на ограниченията във връзка със защитата на личните данни, обявяването на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията се публикуват следните електронни документи:

1. предварителните обявления;

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

3. документациите за участие в процедурите;

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;

5. разясненията по документациите за участие;

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17. публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;

18. вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;

19. становищата на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки (АОП) по запитвания на възложителя;

20. одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато Биострой ЕООД в качеството си на възложител, не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, касаещи публичността и прозрачността на  провежданите процедури.

          Чл. 6. В документите, които се публикуват в профила на купувача се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването и.

            Чл. 7. Заличаването на информацията се извършва от председателя на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура.

             Чл. 8. Ако друго не е определо в ЗОП, документите по чл. 5, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4,т. 6,  т. 17, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала на обществените поръчки се публикуват на профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в Агенцията по обществените поръчки. Биострой ЕООД в качеството си на възложител, изпраща информация в АОП в предвидените от ЗОП и ППЗОП случаи и в законоустановените в тях срокове.

              Чл. 9 Всички останали документи се публикуват на профила на купувача при спазване на следните срокове:

а) по чл. 5, т. 5 – най-късно първия работен ден следващ деня на уведомяване на лицето, поискало разясненията;

б) по чл. 5, т. 7 – в първия работен ден следващ деня на изготвянето на съответните протоколи и доклади;

в) по чл. 5, т. 8 – в тридневен срок от изготвянето на решението;

г) по чл. 5, т. 9 – в 30 дневен срок от освобождаването/задържането или създаването на съответния документ;

д) по чл. 5, т. 10, т. 11, т. 12 и т. 13 – в 30 дневен срок от сключването им;

е) по чл. 5. т. 14 – в 30 дневен срок от извършване на плащането;

ж) по чл. 5, т. 15 – в 30 дневен срок от приключването/прекратяването на договорите;

з) по чл. 5, т. 16 – в 30 дневен срок от освобождаването на гаранцията или създаването на съответния документ .

и) по чл. 5, т. 19 и т. 20 -  в първия работен ден следващ деня на получаване на съответните становища;

й) по чл. 5, т. 21 – веднага щом е налице необходимост от публикуването на такава информация.

          Чл. 10 Документите подлежащи на публикуване в профила на купувача се предават от отговорник за  „Обществени поръчки” на определеното за това лице по чл. 4 след изготвянето им от съответното длъжностно лице. Отговорника за  „Обществени поръчки” съгласува всички свои действия с юрисконсулта. Юрисконсулта е председател на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите и следи за законосъобразното провеждане на обществените поръчки в Биострой ЕООД.

           Чл. 11 Ако бъдат установени съществени пропуски и/или технически грешки в публикуваната в профила на купувача информация за обществените поръчки, юрисконсултът, който следи за законосъобразното провеждане на обществените поръчки в Биострой ЕООД,  взема решение за начина на отстраняването им.

            Чл. 12 Документите и информацията по чл. 5, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел – досие в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на 1 година от:

 1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор;
 2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение;
 3. извън случаите по т. 1 и т. 2, останалите документи се поддържат в профила на купувача, както следва:

а) по чл. 5, т. 1 – 1 година от публикуването в профила на купувача;

б) по чл. 5, т. 18 – 1 година след изменението или отмяната им;

в) по чл. 5, т. 19 и т. 21 – постоянно, със съответната актуализация.

              Чл. 13 Лице, упълномощено от възложител за полагане на електронен подпис изпраща на Агенцията по обществени поръчки с електронен подпис, съгласно Закона за електонния документ и електронния подпис, или по пощата, информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.

 

Раздел ІV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

             § 1. Настоящите вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Биострой ЕООД се приемат на основание чл. 22 г от ЗОП. 

             § 2. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

             § 3.Указанията и текущия контрол по приложението и изпълнението на настоящите вътрешни правила се възлагат на юриста на Биострой ЕООД.

Последни обявления

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

  "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

 • Събщение

  Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

 • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

    БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg