назад

Публична покана-доставка на гуми за леки, товарни автомобили и трактори

BG-БЛАГОЕВГРАД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БИОСТРОЙ ЕООД, УЛ. СКАПТОПАРА № 12, За: ТАТЯНА СТОЯНОВА, БЪЛГАРИЯ 2700, БЛАГОЕВГРАД, Тел.: 073 884235, E-mail: biostroi@abv.bg, Факс: 073 893244

Място/места за контакт: БЛАГОЕВГРАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.biostroi.com.

Адрес на профила на купувача: www.biostroi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34351100, 34352100, 34352200

Описание:

Външни гуми за леки автомобили
Външни гуми за камиони
Външни гуми за автобуси

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

СЪГЛАСНО ПУБЛИКУВАНА НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА СПРАВКА ЗА ОРИЕНТИРОВЪЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ГР. БЛАГОЕВГРАД

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. УЧАСТНИЦИИ СЛЕДВА ДА ПРЕДЛОЖАТ ЦЕНИ НА ГУМИ, СЪГЛАСНО ПУБЛИКУВАНАТА НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА. 2. УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РАЗПОЛАГАТ СЪС СОБСТВЕНА БАЗА ЗА МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ НА ГУМИ ИЛИ ИМАТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ФИРМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ НА ГУМИ. 3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ - БАНКОВ ПРЕВОД, 30 ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ФАКТУРАТА. ЗАБЕЛЕЖКА: УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯТА ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО ОБРАЗЕЦА, ПРИЛОЖЕН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА - ТЕЖЕСТ 80 ТОЧКИ/СТЪПКА 8 ТОЧКИ; ГАРАНЦИОНЕН СРОК - ТЕЖЕСТ 30 ТОЧКИ/СТЪПКА 3 ТОЧКИ; СРОК НА ДОСТАВКА - ТЕЖЕСТ 10 ТОЧКИ/СТЪПКА 1 ТОЧКА.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/06/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА; УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ, КОГАТО УЧАСТНИКА Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ИЛИ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.101Б, АЛ.1,Т.3 ОТ ЗОП; СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА; ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ, ЧЕ УЧАСТНИКЪТ РАЗПОЛАГА СЪС СОБСТВЕНА ИЛИ НАЕТА БАЗА ЗА МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ НА ГУМИ ИЛИ ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪЩИТЕ ДЕЙНОСТИ. ОФЕРТАТА СЕ ПРЕДСТАВЯ В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК ОТ УЧАСТНИКА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН ОТ НЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛ ЛИЧНО ИЛИ ПО ПОЩАТА С ПРЕПОРЪЧАНО ПИСМО С ОБРАТНА РАЗПИСКА. ВЪРХУ ПЛИКА УЧАСТНИКА ПОСОЧВА АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ТЕЛЕФОН И ПО ВЪЗМОЖНОСТ ФАКС. ВЪРХУ ПЛИК СЕ ИЗПИСВА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА.

"ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, ОПРЕДЕЛЕНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ 47, АЛ. 1 Т. 1 ОТ ЗОП И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗОП.


ОФЕРТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА08. 06. 2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА БИОСТРОЙ ЕООД - ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. СКАПТОПАРА 12.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/06/2015
 

ОФЕРТА

 

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гуми за леки и товарни автомобили и трактори” за

                    нуждите   на „Биострой” ЕООД – Благоевград 

 

 

 

От .........................................................................................................................

(име на ФЛ/ наименование на фирмата за ЮЛ и ЕТ)

 

с адрес/седалище и адрес на управление: ..........................................................

ЕГН/ЕИК ........................................,

представлявано от .................................................................................................

в качеството му на ................................................................................................

                                       (управител, пълномощник)

 

телефон: ................................., факс: ................................,

ел. поща: ..............................................................................................................

адрес за контакти и кореспонденция:................................................................

...............................................................................................................................

 

 

 

                    ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА НА ГУМИ:

№ по ред

 

Размер

 

Вид/марка МПС

 

Външна гума брой

 

Външна гума

/ед.цена/лв. без ДДС

 

Вътрешна гума

ед.цена/лв. без ДДС

 

Пояс

 

/ед.цена/лв. без ДДС

1.

135/80/12

Пиаджо

4 бр.

 

 

 

2.

165/70/13

Пежо

4 бр.

 

 

 

3.

195/70/14

Ситроен

4 бр.

 

 

 

4.

195/70/15

Форд транзит

6 бр.

 

 

 

5.

8,25/20

Газ 53

20 бр.

 

 

 

6.

9,00/20

Зил, Камаз, Ифа

 

20 бр.

 

 

 

7.

1100/20

Шкода

10 бр.

 

 

 

8.

11/22,5

Ивеко

10 бр.

 

 

 

9.

12/22,5

Мерцедес

6 бр.

 

 

 

10.

315/70/22,5

Мерцедес

10 бр.

 

 

 

11.

245/70/19.5

Автобус

4 бр.

 

 

 

12.

370/508

Автогрейдер

2 бр.

 

 

 

13.

14/24

Фадрома

2 бр.

 

 

 

14.

205/70/15

Киа

4 бр.

 

 

 

 

 

  1. ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНИ ЗА МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ НА ГУМИ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Срок на доставка на гумите: …………………………………………….
  2. Гаранционен срок на предлаганите гуми:……………………………….

 

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА НА ГУМИ

 

Днес, .........................201.....г., в гр.Благоевград, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 във вр. с чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, между:

 

            „Биострой” ЕООД, със седалище гр.Благоевград и адрес на управление: ул.„Скаптопара” № 12, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 101004999, представлявано от инж. Васил Борисов Бачев - Управител, тел.: 073/ 88 42 45, факс: 073/ 88 42 43, e-mail:  biostroi@abv.bg, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

.............................................................................................................................................................................................................................., наричано за краткост  ДОСТАВЧИК,

 

се сключи настоящият договор за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

            Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя летни и зимни гуми за леки, товарни автомобили и трактори, наричани по-нататък в договора „стоки” по номенклатура, посочена в точка І на „Ценова оферта”, която е неразделна негова част.

            Чл.2. ДОСТАВЧИКЪТ приема да извършва услугите монтаж, демонтаж и ремонт на гуми в ..................................................  на цени, посочени в  „Ценова оферта”, която е неразделна част от настоящия договор.

           

II. УСЛОВИЯ И СРОК НА ДОСТАВКА И МОНТАЖ

 

            Чл.3. Доставките ще се извършват съгласно посочените в офертата 1 ориентировъчни количества.

            Чл.4. (1) Доставката и/или монтажа, демонтаж и ремонт на гуми ще се извършва в веднага или срок от ..............часа, считано от момента на пристигане на автомобила или от получаване на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (включително и по факс).

            (2) Стоката, предмет на договора ще бъде доставяна със следната документация:

            а/ оригинална фактура;                                                              

 б/ Спедиционна бележка, съдържаща: номер на автомобила, датата на получаване, вида и количеството на гумите, извършен монтаж/демонтаж и подписа на получателя.

             в/ гаранционна карта за заявените гуми.

            Чл.5. Количеството на стоките се определя в бройки.

            Чл.4. Разходите по транспортиране на стоката до мястото на предаването и рискът от случайното ù погиване са  за сметка на ДОСТАВЧИКА.

            Чл.6. Собствеността на стоката, предмет на договора преминава от ДОСТАВЧИКА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол.

 

 

 

 

 

 

III. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И НЕУСТОЙКИ

 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на всяка извършена доставка, определена въз основа на посочените в „Ценова оферта единични цени на стоката и доставените количества. Плащането ще се извършва по банковата сметка на ДОСТАВЧИКА в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни,  считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ наличието на всички доставени стоки и издаването  на фактура – оригинал.

Чл.8. Стойността на монтаж, демонтаж и ремонт на гуми се определя по цени, посочени в „Ценова оферта. Плащането на монтаж, демонтаж и ремонт на гуми ще се извършва по банковата сметка на ДОСТАВЧИКА в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни,  считано от датата на издаването  на фактура – оригинал.

Чл.9. При възникване на необходимост от доставка/ монтаж на гуми, които не са включени в„Ценова оферта  към договора, ДОСТАВЧИКА прави отстъпка от цената на гумите в размер на  20 % съгл. действащ ценоразпис.

Чл.10. Банковата сметка на ДОСТАВЧИКА е: IBAN: ............................................................................................................................................

Чл.11. С подписване на настоящия договор ДОСТАВЧИКЪТ декларира, че за целия му срок на действие цените на стоките, предмет на доставките по него няма да се увеличават. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ поиска прекратяване на договора поради невъзможност да го изпълнява при договорените цени, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 500/петстотин/ лв.

                       

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

 

            Чл.12. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен:

            Чл.12.1. Да съхранява стоките в собствената си база и да ги доставя франко Авторемонтна работилница на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр.Благоевград по вид, количества и цени, съгласно „Ценова оферта” неразделна част от настоящия договор.

            Чл.12.2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да осигури транспортиране на стоките  при заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

            Чл.13. Доставена стока, които не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ заменя в рамките на седем работни дни след деня на доставката.

            Чл.14. Стока с производствен дефект открит по време на експлоатация ДОСТАВЧИКЪТ заменя с нова до седем дни след откриването и доказването му, че е такъв и ако стоката е в гаранционен срок.

            Чл.15. ДОСТАВЧИКЪТ извършва услугите монтаж, демонтаж и ремонт на гуми в сервизни пунктове, снабдени с необходимото техническо оборудване, които са собствени или наети.

Чл.16 (1) ДОСТАВЧИКЪТ извършва за своя сметка дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба гуми, съгласно изискванията на чл.7, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.

            (2) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да има сключен валиден договор за транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми за целия срок на настоящия договор .

            Чл.17. ДОСТАВЧИКЪТ  има право да получи цената – стойността на извършената доставка и/или услуга при условията, уговорени в настоящия договор.

 

 

 

 

 

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

            Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ДОСТАВЧИКА за изпълнение на договора.

            Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ДОСТАВЧИКА съответното възнаграждение за доставените стоки, при условията и в срока съгласно настоящия договор.

             Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ДОСТАВЧИКЪТ се е отклонил от изискванията за доставка съгласно раздел ІІ от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество стоки, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни своите задължения, произтичащи от договора.

             Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ДОСТАВЧИКА да осъществи доставката и/или монтажа, демонтаж и ремонт на гуми в срок и без отклонения.

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява видове стоки, които не са включени в „Ценова оферта” към договора, като същите стават част от предмета на договора. Всички останали клаузи от настоящия договор важат с пълна сила и по отношение на новите стоки.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

 

            Чл.23. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ достави стоки, с произход и качество различни от договореното и/или доставката не е придружена с необходимите документи по раздел ІІ от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

а/ има право да върне незабавно доставените стоки с всички произтичащи от това неблагоприятни последици за ДОСТАВЧИКА;

б/ има право да прекрати едностранно договора в случай, че ДОСТАВЧИКЪТ достави повече от два пъти стоки, различни по произход и качество от договореното.

 Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи на ДОСТАВЧИКА обезщетения и неустойки, ако през времето на действие на настоящия договор не заяви за доставка стоките, предмет на договора.

Чл.25. Гаранционният срок на стоките е 12 /дванадесет / месеца от датата на закупуване на стоките, предмет на настоящия договор.

Чл.26. При неизпълнение на задълженията по настоящия Договор неизправната страна дължи на изправната неустойка, в размер на 0.5 % за всеки ден на 0.5 % за всеки ден забава, но не повече от 5% от дължимата сума.

Чл.27. ДОСТАВЧИКЪТ носи пълна отговорност за недоставена в срок стока, при което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пропуска ползи или е ответник по неизпълнени задължения в следствие забавена или недоставена от него в срок доставка заради забавата на ДОСТАВЧИКА.

Чл.28. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

 

VIII. СРОК И ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

            Чл.29. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и се сключва за срок от 12 /осемнадесет/ месеца или до достигане на сумата от 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС.

             

 

 

 

 

 

            Чл.30. Страните се задължават да спазват принципа на конфиденциалност по отношение на всякъкъв вид информация, станала им известна във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор.

            Чл.31. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на този договор или свързани с документацията по него се уреждат чрез преговори между страните. При непостигане на съгласие споровете се решават по реда на българското законодателство. За всичко неупоменато в този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, ЗЗД и други нормативни актове.

             Чл.32. Всички изменения и допълнения към настоящия договор се извършват в писмена форма, при взаимно съгласие на двете страни и в съответствие с изискванията в чл.43 от ЗОП.

             

             Неразделна част от настоящия договор е „Ценова оферта”  – спецификация, изготвена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и попълнена и представена от ДОСТАВЧИКА към минималните документи изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при участието в процедурата по ЗОП.

           

              Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

         

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.........................                          ДОСТАВЧИК:........................................

/инж. В. Бачев – Управител на                            

 „Биострой” ЕООД – Благоевград/                   

                                                                                             

 

 

 

Съгласувано:

 

(адв. Гергана Янчева - юрисконсулт)     

 

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg