назад

Публична покана-доставка на смазочни материали, спирачна течност и антифриз

BG-БЛАГОЕВГРАД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БИОСТРОЙ ЕООД, УЛ. СКАПТОПАРА № 12, За: ТАТЯНА СТОЯНОВА, БЪЛГАРИЯ 2700, БЛАГОЕВГРАД, Тел.: 073 884235, E-mail: iostroi@abv.bg, Факс: 073 893244

Място/места за контакт: БЛАГОЕВГРАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.biostroi.com.

Адрес на профила на купувача: www.biostroi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ДОСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА БДС, EN ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 09211100, 09211610, 09211650

Описание:

Смазочни масла и препарати
Моторни масла
Течности за хидравлични трансмисии
Спирачни течности

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ДОСТАВКИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЛЕД ЗАЯВКИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВАВ СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НЕОБХОДИМОСТ И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БЛАГОЕВГРАД

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. СРОК НА ДОГОВОРА - 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. 2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ - ДО 30 ДНИ ОТ ПОДПИСВАНЕ НА ФАКТУРАТА ЗА ДОСТАВЕНИТЕ СТОКИ. 3. ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИДРУЖЕНИ СЪС СЕРТИФИКАТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ. 4. СРОК ЗА ДОСТАВКА - ФРАНКО БАЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В С. ПОКРОВНИК. 5. МЯСТО НА ДОСТАВКА - ФРАНКО БАЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В С. ПОКРОВНИК. 6. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - 60 КАЛЕНДАРНИ ДНИ. 7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 7.1. ДА БЪДАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЛИ НАДЛЕЖНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /ДИСТРИБУТОРИ/. 7.2. ДА ПРИТЕЖАВАТ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА. 7.3. ДА ПРЕДЛОЖАТ ЦЕНИ ЗА ЦЕЛИЯ АСОРТИМЕНТ ОТ ОБРАЗЕЦА НА ЦЕНОВА ОФЕРТА /ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/. 7.4.ДА ПРЕДСТАВЯТ СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ISO 9001:2008 НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН ПО ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

НАЙ-НАПРЕД СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН АРТИКУЛ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕЖЕСТТА И СТЪПКАТА, ПОСОЧЕНА В СЪОТВЕТНАТА ГРАФА ОТ ТАБЛИЦАТА В ОБРАЗЕЦА НА ЦЕНОВА ОФЕРТА. ПОЛУЧЕНИЯТ СБОР ОТ ТОЧКИ СЛУЖИ ЗА БАЗА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА КРИТЕРИЯ "НАЙ-НИСКА ЦЕНА".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/06/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ЗАБЕЛЕЖКА: ОБРАЗЕЦЪТ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА /ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА/ ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА НА АДРЕСА НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА - www.biostroi.com СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА; УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ, КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ИЛИ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ101Б, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП; ДОКУМЕНТ, ЧЕ УЧАСТНИКЪТ Е ПРОИЗВОДИТЕЛ И/ИЛИ ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ, КАКТО И ОТОРИЗАЦИЯ ЗА СРОКА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ГАРАНТИРАЩ ДОСТАВКИТЕ; ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПО ОБРАЗЕЦ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА; СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ. ОФЕРТАТА СЕ ПРЕДСТАВЯ В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК ОТ УЧАСТНИКА ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЛИЧНО ИЛИ ПО ПОЩАТА С ПРЕПОРЪЧАНО ПИСМО С ОБРАТНА РАЗПИСКА. ВЪРХУ ПЛИКА УЧАСТНИКЪТ ПОСОЧВА АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ТЕЛЕФОН И ПО ВЪЗМОЖНОСТ ФАКС. ВЪРХУ ПЛИКА СЕ ИЗПИСВА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, ОПРЕДЕЛЕНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ 47, АЛ. 1 Т. 1 ОТ ЗОП И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗОП. ОФЕРТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА08. 06. 2015 Г. ОТ 11.00 ЧАСА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА БИОСТРОЙ ЕООД - ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. СКАПТОПАРА 12.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/06/2015

          Образец на ценова оферта

 

 

                                    С  П  Е  Ц  И  Ф  И  К  А  Ц  И  Я

                                                      на

                    смазочни материали, спирачна течност, антифриз

 

№ по ред

 

               Артикул

 

Разфасовка

 

Цена за литър/кг

 

Тежест/стъпка

1.

Трансмисионно масло API GL-5 SAE 90

 

ВАРЕЛ

 

 

 

100/10

2.

Спирачна течност SAE J1703 DOT 3

До 1 литър

 

 50/5

3.

Спирачна течност SAE J1703 DOT 4

До 1 литър

 

 50/5

4.

Грес NL-GL клас 2 /Lithium base/

Варел

 15-20 кг

 

100/10

5.

Хидравлично масло HLP ISO46  /MXL 46/

Варел

 

100/10

6.

Хидравлично масло HLP ISO68

Варел

 

100/10

7.

Смазка MOS 2  /K 2/

Варел

15-20 кг

 

 50/5

8.

Антифриз концентрат ASTM D 3306 /гаранц. срок – 2 год./

Варел

 

20/2

9.

Двигателно масло API CF/CD/SF 20W50

Варел

 

100/10

10.

Двигателно масло ACEA

E2-04, AZ, В3  20W50

Варел

 

100/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок на доставка до три дни след заявка.

Гаранционен срок на предлаганите продукти:……………………

 

 

Участник:………………………

(подпис и печат)

 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

 

 

Днес, ....................201.... г., в гр.Благоевград, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2, във връзка с чл. 101е, ал. 1 от ЗОП, между:

„Биострой” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, ул. „Скаптопара” № 12, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 101004999, представлявано от  инж. Васил Борисов Бачев, в качеството си на Управител, наричанo  за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

........................................................................................................................................, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, от друга страна, се сключи настоящият договор, за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

      Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя  смазочни материали, спирачна течност и антифриз, наричани по-долу „стоката”, подробно описани в „Спецификация”, която е неразделна част от този договор, по предварителни заявки, съобразно нуждите на Възложителя.

      Чл.2. Качеството на стоката следва да отговаря на БДС и ISO 9001:2008, съгласно сертификат за качество и анализно свидетелство от производителя.

 

II. УСЛОВИЯ И СРОК НА ДОСТАВКА.

            Чл.3 (1) Стоката, предмет на настоящия договор ще се доставя в срок до 24 часа след направена писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и по факс, франко ПТБаза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

            (2) Стоката, предмет на договора ще бъде доставяна със следната документация:

            а/ оригинална фактура;                                                               

 б/ приемо-предавателни протоколи съдържащи датата на получаване  и количеството;

(3) Количеството на стоката се определя в литри, килограми и варели.

            Чл.4. Разходите по транспортиране на стоката до мястото на предаването и рискът от случайното ù погиване са  за сметка на ДОСТАВЧИКА.

            Чл.5. Собствеността на стоката, предмет на договора преминава от ДОСТАВЧИКА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол.

ІII. ЦЕНИ  И ПЛАЩАНИЯ

Чл.6. Общата стойност на договора за доставка е до достигане на сумата от 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС.

      Чл.7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на всяка извършена доставка, определена въз основа на посочените в спецификацията единични цени на стоката и доставените количества. Плащането ще се извършва по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни след доставка на заявените количества и представяне на оригинална фактура.

            (3) С подписване на настоящия договор ДОСТАВЧИКЪТ декларира, че за целия му срок на действие цената на стоката, предмет на договора, няма да се увеличава, освен в случаите на изменение на държавно регулирани цени (чл. 43, ал. 2, от ЗОП).

             Банкова сметка на ДОСТАВЧИКА в лева :   ......................................................................................................................................................

                                  

 

 ІV. ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА.

Чл.8. Приемането на стоката се извършва в момента на доставянето ù на посочения в чл.3, ал.1 от настоящия договор адрес. Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.

Чл.9. Рекламации за липси, могат да се правят в момента на приемане и предаване на стоката. Констатирането на липсата се удостоверява с протокол, съставен от комисия. В такъв случай ДОСТАВЧИКЪТ трябва да бъде уведомен незабавно.

Чл.10. Рекламации относно качеството и/или скрити дефекти се правят в петдневен срок от откриването им, но не по-късно от 3 (три) месеца, считано от датата на доставката.

Чл.11. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

Чл.12. Собствеността върху стоката се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането ù от негова страна на посочения в чл.3, ал.1 от настоящия договор адрес. Рискът от погиването на стоката преминава в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от същия момент.

    

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл.13. ДОСТАВЧИКЪТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на съответната доставка, съгласно условията на настоящия договор.

Чл.14. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи възнаграждение за доставената от него стока, съгласно условията на настоящия договор.       

Чл.15. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск заявените стоки в оригинални опаковки с ненарушена цялост.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да осигури транспортиране на стоката със собствен транспорт при заявка от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ поема всички разходи по транспортирането на стоките до местоназначението, посочено в чл.3, ал.1 от настоящия договор.

Чл.16. ДОСТАВЧИКЪТ носи изцяло риска за констатирани липси на фактурирани количества и качество, неотговарящо на договореното. В тези случаи той компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с допълнителна доставка, която е за негова (на ДОСТАВЧИКА) сметка или възстановява равностойността на констатираните отклонения.

Чл.17. (1) ДОСТАВЧИКЪТ е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на стоките, установени съобразно настоящия договор. При подобна констатация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ДОСТАВЧИКА в писмена форма.

(2) В случай, че недостатъците са съществени и правят трудно използването на смазочните материали по предназначението им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.

Чл.18. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да събира и транспортира доставените от него и отработени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ смазочни материали, спирачна течност и антифриз, с код на отпадъка 13 01 10, 13 01 11, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 08, 15 01 10, 16 01 13, 16 01 14 от площадка ПТБаза – с. Покровник, след подадена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ДОСТАВЧИКА да осъществи доставката в срок и без отклонения.

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ДОСТАВЧИКЪТ се е отклонил от изискванията за доставка съгласно раздел ІІ от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество стоки, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни своите задължения, произтичащи от договора.

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява видове стоки, които не са включени в „Спецификация” към договора, като същите стават част от предмета на договора. Всички останали клаузи от настоящия договор важат с пълна сила и по отношение на новите видове стоки.

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ДОСТАВЧИКА за изпълнение на договора.

 Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ДОСТАВЧИКА стоката, предмет на този договор по вид, количество, качество, цени и опаковка, съобразно описанията във фактурата, след подписване на приемо-предавателен протокол в 2 (два) екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица.

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ДОСТАВЧИКА съответното възнаграждение за доставените стоки, при условията и в срока съгласно настоящия договор.

 

VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

 

           Чл.25. При забава от страна на ДОСТАВЧИКА при предаването на стоката, той дължи неустойка в размер на 0.5 % за всеки ден забава, но не повече от 5% от стойността на дължимата стока.

Чл.26. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ се забави повече от 30 дни с предаването на стоката, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да развали договора. Развалянето има действие от момента, в който ДОСТАВЧИКЪТ е получил уведомлението в писмена или телефаксна форма.

Чл.27. При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащането на уговорената в настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на 0.5 % за всеки ден забава, но не повече от 5% от дължимата сума.

Чл.28.Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

 Чл.29. Настоящият договор се прекратява:

 а) с изтичане на уговорения срок;

 б) с достигане на сумата от 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС;

 в)  по взаимно съгласие на страните, оформено с писмено споразумение между тях;

Чл.30.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати действието на договора чрез писмено едномесечно предизвестие, в следните случаи:

  а) ако ДОСТАВЧИКЪТ не извърши доставката в сроковете, договорени между страните;

             б) ако ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни някое друго свое задължение по договора.

 (2) Към момента на прекратяване действието на договора, двете страни се задължават да подпишат приключителен протокол, в който следва да бъдат уредени всичките им претенции, породени от изпълнението на договора.

 

 

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.31. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на сумата от 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС - което от двете събития настъпи по-рано.

 Чл.32. Всички изменения и допълнения към настоящия договор се извършват в писмена форма, при взаимно съгласие на двете страни и в съответствие с изискванията в чл.43 от ЗОП.

             Чл.33. Страните се задължават да спазват принципа на конфиденциалност по отношение на всякъкъв вид информация, станала им известна във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор.

             Чл.34. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на този договор или свързани с документацията по него се уреждат чрез преговори между страните. При непостигане на съгласие споровете се решават по реда на българското законодателство. За всичко неупоменато в този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, ЗЗД и други нормативни актове.

             Неразделна част от настоящия договор е Приложение № 1 – спецификация, изготвена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

            

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

            

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...........................                ДОСТАВЧИК:.....................       

            /инж. Васил Бачев–Управител/                                     

            Съгласувано:

(адв. Гергана Янчева – Юрисконсулт)

 


 

 

Последни обявления

  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

  • Събщение

    Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

  • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

      БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg