назад

Протокол ГУМИ

 

Утвърждавам: …………….........../п/

Инж. Васил Бачев

Управител на „БИОСТРОЙ“ ЕООД

На 20. 07.2020 г.

 

 

П Р О Т О К О Л

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

 

            От работата на комисията назначена със Заповед № 064/03.07.2020 г. на инж. Васил Бачев – Управител на „ БИОСТРОЙ“ ЕООД за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП по реда на глава 26 чрез „Събиране на оферти с обява“ обявена с обява от 12.06.2020 г. и публикувана на профила на купувача „БИОСТРОЙ“ ЕООД на същата дата с предмет: „Доставка на нови, неупотребявани гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и строително – пътни машини, както и услуги по монтаж и демонтаж на гуми в работни, почивни и празнични дни“.

            На 03.07.2020 г. в 10:30 часа в административната сграда на „Биострой“ ЕООД, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Скаптопара“ № 12, на основание чл. 192 от ЗОП, във връзка с чл. 97 от ППЗОП се събра комисия назначена с горепосочената заповед в състав:

 

            Председател: адв. Анна Кирилова Бистричка;

            Членове: 1. Татяна Тодорова Стоянова – икономист, главен счетоводител в „Биострой“ ЕООД;

                              2. Крум Петров Дамянов – техн. мех. автотранспорт, диспечер в „Биострой“ ЕООД,

 

със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП по реда на глава 26 чрез „Събиране на оферти с обява“.

            С обява № 02 от 12.06.2020 г. на инж. Васил Бачев – управител на „БИОСТРОЙ“ ЕООД обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП по реда на глава 26 от ЗОП чрез „Събиране на оферти с обява“, е определен срок за подаване на оферти за участие до 16:00 часа на 26.06.2020 г. В така определения срок за подаване на оферти, в деловодството на „ БИОСТРОЙ“ ЕООД е постъпил 1 /един/ брой оферта, както следва: участник – „КАЛИВАС – КВ“ ЕООД, с ЕИК 201782435, с подадена оферта на 26.06.2020 г. в 13:35 часа с вх. № 251; със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. „Климент Охридски“ № 16, ет. 2, ап. 3.

            Няма постъпили оферти след обявения краен срок.

            На комисията се представи един брой оферта в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост съгласно изискванията на Възложителя.

            Всяко от лицата от състава на комисията попълни, подписа и представи на председателя на комисията  декларацията за конфликт на интереси с участниците по смисъла на чл.103, ал. 2 от ЗОП, като същото бе на правено и от председателя в присъствието на останалите членове на комисията.

            В началния час за отваряне на офертите не присъстваха представители на участника подал оферта.

            Комисията проведе публично заседание на отваряне на получените оферти, като на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на единствената оферта, която беше постъпила, оповести нейното съдържание и обяви ценовото й предложение, така както беше записано в ценовата оферта на участника   „КАЛИВАС – КВ“ ЕООД, с ЕИК 201782435, представлявано от управителя Виолина Василева Тодоровска; със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. „Климент Охридски“ № 16, ет. 2, ап. 3.

            С последното публичната част на заседанието на комисията приключи.

            Комисията подписа техническото предложение и предлаганата цена на всички кандидати.

            Комисията пристъпи към проверка на съответствието на приложените в офертата на участника документи с изискванията на Възложителя заложени в документацията.

            Комисията установи следното:

Представената оферта от участника „КАЛИВАС – КВ“ ЕООД, с ЕИК 201782435, представлявано от управителя Виолина Василева Тодоровска; със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. „Климент Охридски“ № 16, ет. 2, ап. 3 отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя описани в документацията за участие и обявата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

            Комисията констатира, че участникът в офертата си е представил всички изискващи се образци и документи и отговаря на критериите за подбор, поради което комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение.

            Участникът е представил образец на ценова оферта и спецификация за изпълнение на поръчката / Образец № 7/. Участникът в съответствие със спецификацията е предложил цени за извършване на услуги по монтаж и демонтаж както следва: на лека кола – 3.50 лв. и на тежка кола – 8.33 лв.; гаранционен срок – 24 месеца; срок на доставка на гумите – до един час; срок за монтаж/демонтаж на гуми – до 30 минути от постъпване на автомобила в сервиза.

            Комисията констатира, че участникът „КАЛИВАС – КВ“ ЕООД, с ЕИК 201782435 е изпълнил изискванията на Възложителя и го допуска до оценка. Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта, съгласно предварително одобрените от Възложителя показатели, относителна тежест и методика за оценка.

            Председателят на комисията припомни, че съгласно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта, като в настоящата обществена поръчка класирането на офертите се извършва по критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП).

Методика за оценка на офертите е следната:

          Оценката на офертите се извършва по критерий оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на показателите:

1. Цена – 70 точки, включваща следните два подпоказатели:

1.1. „Цена за доставка на гумите” - 65 точки и

1.2. „Цена на услугите” по монтаж/демонтаж – 5 точки;

2. Гаранционен срок – 10 точки;

3. Срок за доставка – 10 точки;

4. Срок за монтаж и демонтаж– 10 точки.

Оценяването се извършва съгласно следната методика:

            Най-напред се извършва оценяване на офертите по показателя „цена”.

По подпоказател „цена за доставка на гумите” се оценява всеки отделен артикул от „Образеца на ценова оферта” – част І, като най-ниската цена получава макс.брой точки 65, а всяка по-неблагоприятна цена получава брой точки, намалени със стъпка 10% (ако участниците са до 10 бр.) и 5% (при 11 и повече участници).

            По подпоказател „цена на услугите по монтаж/демонтаж” най-ниската цена получава макс.брой точки 5, а всяко по-неблагоприятна цена получава брой точки, намалени със стъпка 10 % (ако участниците са до 10 бр.) и 5% (при 11 и повече участници).

            Сборът от получените точки по двата подпоказателя формира крайната оценка по показателя „цена”.

Оценяването по останалите три показатели – гаранционен срок, срок за доставка и срок за монтаж/демонтаж се извършва по следния начин: Най-изгодното предложение по съответния показател получава максималния брой точки 10, а всяко по-неблагоприятно предложение в сравнение с офертата на друг участник по същия показател получава брой точки намалени със стъпка 10%(ако участниците са до 10бр.) и 5% (при 11 и повече участници).

Крайната оценка на офертата се формира като сбор от получените точки за всеки отделен показател.

Участникът получил най-голям брой точки се определя за изпълнител на обществената поръчка.

 

Участникът получи следното оценяване:

 „Цена за доставка на гумите” - 65 точки и

„Цена на услугите” по монтаж/демонтаж – 5 точки ;

Гаранционен срок – 10 точки

Срок за доставка – 10 точки

Срок за монтаж и демонтаж– 10 точки

 

Крайна оценка – 100 точки

 

Комисията пристъпи към класиране:

 

Първо място: „КАЛИВАС – КВ“ ЕООД, с ЕИК 201782435

 

            Комисията предлага на инж. Васил Бачев  - Управител на „ Биострой “ ЕООД да сключи договор за ”Доставка на нови, неупотребявани гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и строително – пътни машини, както и услуги по монтаж и демонтаж на гуми в работни, почивни и празнични дни“ с „ КАЛИВАС – КВ“ ЕООД с ЕИК 201782435.

            Настоящият протокол бе технически изготвен и се предава на  Възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация по провеждане на процедурата на 20.07.2020 г.

            Протоколът да се изпрати на участниците и да се публикува на профила на купувача.

            Особени мнения от членовете на комисията не бяха изразени.

 

 

КОМИСИЯ:     Председател: …………..………...

                                               /Анна Бистричка/

                                                                        

                             Членове: 1. …………………....

                                              /Татяна Стоянова /

                                                                                   

                                             2. .......................................

                                               /Крум Дамянов/

 

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД и във връзка с чл. 36а, ал. 3 от

Последни обявления

  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

  • Събщение

    Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

  • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

      БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg