Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и техническа охрана на обекти на Биострой ЕООД Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БИОСТРОЙ ЕООД, УЛ. СКАПТОПАРА № 12, За: ТАТЯНА СТОЯНОВА, БЪЛГАРИЯ 2700, БЛАГОЕВГРАД, Тел.: 073 884235  073 884235 , E-mail: biostroi@abv.bg, Факс: 073 893244

Място/места за контакт: БЛАГОЕВГРАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.biostroi.com.

Адрес на профила на купувача: www.biostroi.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА И НОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ БИОСТРОЙ ЕООД БЛАГОЕВГРАД: 1. ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКАБАЗА (ПТБ) С. ПОКРОВНИК, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД. 2. СМЕТИЩЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - НАХОДЯЩО СЕ В С. БУЧИНО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД. 3. ПОЧИВНА БАЗА БОДРОСТ - НАХОДЯЩА СЕ В МЕСТНОСТТА БОДРОСТ НА 30 КМ ОТ ГР. БЛАГОЕВГРАД.

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ВКЛЮЧВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: 1. ПТБ С. ПОКРОВНИК, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД: ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА (ВКЛ. ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ) - МИНИМУМ 8 ДУШИ ЗА ОБЕКТА. 1 ОХРАНИТЕЛ ПРЕЗ ДЕНЯ (ОТ 7.00 ДО 19.00 ЧАСА) И 2-МА ОХРАНИТЕЛИ ПРЕЗ НОЩТА (ОТ 19.00 ДО 7.00). ИЗИСКВА СЕ И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ И ПАНИК БУТОН СВЪРЗАН СЪС СОТ, ПОРАДИ ГОЛЯМАТА ПЛОЩ НО ОБЕКТА - 60 ДКА. 2. СМЕТИЩЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С. БУЧИНО ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД-НОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА МИНИМУМ 2-МА ДУШИ ЗА ОБЕКТА: ПО ЕДИН ОХРАНИТЕЛ ЗА ПРЕЗ НОЩТА ОТ 20.00 ДО 8. 00 ЧАСА. 3. ПОЧИВНА БАЗА БОДРОСТ - М. МАЛЪК БОДРОСТ, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БЛАГОЕВГРАД: ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, МИНИМУМ 4 ДУШИ НА ОБЕКТА - ПО ЕДИН ОХРАНИТЕЛ ПРЕЗ ДЕНЯ ОТ 8.00 ДО 20.00 ЧАСА И ПО ЕДИН ОХРАНИТЕЛ ЗА ПРЕЗ НОЩТА ОТ 20.00 ДО 8.00 ЧАСА.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

С.ПОКРОВНИК, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, С.БУЧИНО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И М. МАЛЪК БОДРОСТ - ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

NUTS:

BG413

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Могат да участват български и чуждестранни ЮЛ и техни обединения. Кандидатите трябва да притежават лиценз или разрешение за извършване на частна охранителна дейност, съгласно ЗЧОД; сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентна, както и валидна застраховка "Професионална отговорност". Технически изисквания - оптимална схема за организация охрана на обекта, която да отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания; Технически средства за мобилна връзка; Униформено облекло и/или отличителни знаци за охранителите; да имат изграден (собствен или нает) действащ офис на територията на гр. Благоевград, както и автопатрули, действащи на територията на гр. Благоевград. Подробни указания за съдържанието на офертата са публикувани на профила на Възложителя.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - 70 Т.; 2. План за охрана - 20 Т.; 3. Разсрочено плащане - 10 Т.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2014 12:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА 20. 08. 2014 Г. ОТ 10. 00 ЧАСА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА БИОСТРОЙ ЕООД - ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. СКАПТОПАРА 12. НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА СА ПУБЛИКУВАНИ УКАЗАНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОХРАНА

 

Днес, ......................... 2014г., в гр. Благоевград, между:

            „Биострой”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, ул.”Скаптопара” №12, ЕИК .................................., представлявано от инж.Васил Борисов Бачев - управител, наричано  за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

„..............................................................”, със седалище и адрес на управление гр................................, ЕИК ................................, представлявано от .............................., притежаващо Лиценз за извършване на частна охранителна дейност №...................................., наричано по-нататък  ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

на основание чл. 101е от ЗОП и Протокол от ...................... от работата на комисия, определена със Заповед № ..................... на управителя на „Биострой”ЕООД за  разглеждане и оценка на офертите на кандидати в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: „Осъществяване на денонощна и нощна невъоръжена физическа и техническа охрана на следните обекти, стопанисвани от „Биострой”ЕООД Благоевград: 1.Производствено-техническа база (ПТБ) с.Покровник, община Благоевград; 2. Сметище битови отпадъци, находящо се в с.Бучино, община Благоевград и 3.Почивна база „Бодрост”, находяща се в м.”Бодрост” на 30км. от Благоевград”,

се сключи настоящият договор за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществява денонощна и нощна невъоръжена физическа и техническа охрана на следните обекти, стопанисвани от „Биострой”ЕООД Благоевград:

1. Производствено-техническа база (ПТБ) с.Покровник, община Благоевград;

2. Сметище битови отпадъци, находящо се в с.Бучино, община Благоевград

3. Почивна база „Бодрост”, находяща се в м.”Бодрост” на 30км. от Благоевград”,

 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява охраната, съгласно план-схема за организация на охраната на обектите и инструкция за осъществяване на охраната на обектите, подробно описани в Приложение №1, представляващо неразделна част от договора.

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

            Чл.3.(1) В изпълнение предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума, в размер на  ........................................... лв. без ДДС общо за трите охранявани обекта, в срока посочен в чл.3, ал.3 от настоящия договор.

(2) Разплащанията се извършват в лева, по банков път по следната банкова сметка, открита на името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.........................................................................................................................

(3) Начин на плащане – разсрочено, в срок от ............... дни, считано от фактурирането на услугата.

     

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

            Чл.4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, необходима за осъществяване предмета на договора, както и своите изисквания по отношение на организацията и  вътрешния ред.

            (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпълни препоръките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за укрепване на уязвимите  места в охраняваните обекти (когато това е необходимо).

            (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите битови условия за изпълнение на задълженията на охраната.

            (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи качествено изпълнение на предмета на този договор

            (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава ежемесечен доклад за проблемите, възникнали през този период за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

            (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на контрол във всеки етап от реализацията на изпълнението на договора, без с това да пречи на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

            (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предлага промени по организацията на изпълнение на предмета на договора, които се реализират със съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

            Чл.5.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява охраната на описаните в чл.1 на този договор обекти чрез служители-охранители, отговарящи на изискванията на Закона за частната охранителна дейност, подбрани и обучени по учебна програма, изготвена от Академията на МВР и утвърдена от директора на Национална служба „Полиция”.

            (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и съхранява правила и указания за спецификата на извършваната охранителна дейност, както и план за охрана на обекта, съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД.

            (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради и монтира система за видеонаблюдение и паник-бутон, свързан със СОТ,  с което да обезпечи и техническата охрана на обекта, посочен в чл.1, т.1 от договора – ПТБ с.Покровник.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си професионално и с грижата на добър стопанин и да предприема всички необходими мерки по време на изпълняваната дейност за недопускане и предотвратяване извършването на посегателства върху охраняваните обекти, съобразявайки се с действащото законодателство.

            (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на престъпления в района на охраняемите обекти по време на извършване на охраната да участва в издирвателните мероприятия на органите на Полицията.

            (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежемесечно да подготовя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмен доклад за проблемите, възникнали при изпълнението предмета на този договор, като дава конкретни препоръки за тяхното решение.

            (7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява организацията, схемата и функционирането на физическата и техническата охрана.

            (8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при отнемане на издаденото разрешение за извършване на частна охранителна дейност, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел прекратяване на договора.

            (9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да внася промени в организацията на работа на охранителите, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

            (10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на услугата в договорения в чл.3, ал.3 срок.

            (11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи помещения за настаняване на охранителите, които да са подходящо оборудвани за тази цел.

            (12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи пълно съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при решаване на възникналите при изпълнението на договора проблеми.

           

V. ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТТА

            Чл.6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие на некоректно, неточно и/или непълно изпълнение на задълженията по договора.

             (2) Наличието на вреди и вина се установява от Комисия, включваща представители на двете страни, като за целта се съставя констативен протокол.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява в пълен размер причинените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди настъпили вследствие на некоректно, неточно и/или непълно изпълнение на задълженията по договора в срок от 3 работни дни от констатирането  и остойностяването им (по пазарни цени), но не по-късно от 30 календарни дни от датата на настъпване на вредите.

            Чл.9. Определената стойност на вредата може да бъде прихващана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с дължимите  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор суми.

Чл.10 (1) При лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора и е основание за едностранното му прекратяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) По смисъла на този договор „лошо изпълнение” от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” е налице при извършени 3 (три) и повече пъти неправомерни посегателства върху охраняваните обекти общо за трите обекта в рамките на действие на догвора, в резултат на които са причинени имуществени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

VІ.  СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

            Чл.11. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписването му.

Чл.12. Договорът се прекратява:

а) с изтичане на срокът му

б) по взаимно писмено споразумение между страните;

в) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - три и повече случаи на лошо изпълнение по смисъла на чл.10, ал.2, както и при констатирани три и повече случаи на назначаване на охранител в нарушение на Закона за частната охранителна дейност, неявяване на охранител на пост, отсъствие на охранител от охранявания обект, носене на службата от охранител под въздействие на алкохол или други упойващи вещества, като за всеки конкретен случай се съставя констативен протокол, подписан от страните или от техни надлежно упълномощени представители;

            г) от всяка от двете страни - в случай, че бъде отнет лиценза за извършване на частна охранителна дейност, както и при забрана на дейността със закон или подзаконов нормативен акт, от датата на влизането му в сила.

            Чл.13. При неоснователно или едностранно прекратяване на договора без предизвестие от една от страните, неизправната страна изплаща на изправната неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

            Чл.14. По време на валидността на този договор, всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата за всички настъпили промени по неговата фирмена и данъчна регистрация, които се отнасят, но не се ограничават до: наименование на дружеството, седалище и адреси за кореспонденция, номера на банкови сметки и други обстоятелства от съществено значение за изпълнение на задълженията по този договор.

            Чл.15. Всички предизвестия и уведомления по този договор следва да бъдат правени в писмена форма, подписани от упълномощени представители на двете страни.

            Чл.16. Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получването им от страната по договора, към която са отправени и се изчисляват по реда на Гражданския процесуален кодекс.

            Чл.19.  Всички предизвестия и уведомления се изпращат по адреса на седалището на всяка от страните, посочено в началото на договора.

            Чл.20.  Страните по настоящия договор за възлагане на обществена поръчка не могат да го променят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.            

Чл.21. Страните се задължават да спазват принципа на конфиденциалност по отношение на всякакъв вид информация, станала им известна във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор.

            Чл.22. Всички възникнали спорове при изпълнението на настоящия договор се решават по пътя на взаимното споразумение, а когато това е невъзможно – съгласно действащото законодателство в Република България от компетентния съд.

            Чл.23. За неуредените в този договор въпроси относно изпълнението и прекратяването му, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и всички други относими законови и подзаконови нормативни актове.

Чл.24. Настоящия договор е част от процедурата по възлагане на обществена поръчка. Всички договорености постигнати между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по време на процедурата и неупоменати в настоящия договор, важат с пълна сила.

 

            Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....................................                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:..........................

(инж. Васил Бачев – Управител)            

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            

УКАЗАНИЯ

за подготовка на оферти

 

 

         І. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.

         1. Данни на лицето, което прави предложението – административни сведения.

         2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; при участници обединения  - нотариално заверен документ, подписан от лицата в обединението, в което задължително се посочва представляващият;

         3. Документ, удостоверяващ наличието на внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 или друга еквивалентна система – представлява се нотариално заверено копие на сертификат. По отношение на сертификата ще се прилагат разпоредбите на чл. 53 от ЗОП.

         4. Нотариално заверено пълномощно за участие в процедурата – в случай на упълномощаване за участие  в процедурата /оригинал или нотариално заверено копие/.

         5. Доказателства за възможност за изпълнение на техническите изисквания /представя се Схема за организация на охраната на обекта, която да отговаря на поставените минималните изисквания от Възложителя; Декларация – списък на техническите средства за мобилна връзка; описание и/или снимков материал на униформеното облекло и/или отличителни знаци за охранителите/.

         6. Лиценз /разрешение за упражняване на частна охранителна дейност/ нотариално заверено копие/;

         7. Полица за сключена застраховка „Професионална отговорност” на участника, която да е валидна към момента на подаване на офертите – копие заверено „вярно с оригинала” печат, подпис и име на заверяващото лице. 

         8. Срок за валидност на предложенията – не по-кратък от 90 дни, считано от датата на която изтича договора за подаване на офертите.

         9. Декларация от участника, че при изпълнение на услугата няма да ползва подизпълнител.

         10. Декларация относно срока на изпълнение на поръчката.

         11. Декларация и документи доказващи наличието на собствен /нает офис на кандидата, действащ на територията на гр. Благоевград, както и декларации и документи, доказващи наличието на автопатрули действащи на територията на гр. Благоевград.

         12. Други документи и материали, свързани с предмета на поканата по преценка а кандидата.

         13. Декларация за отговорност при вреди, претърпени от Възложителя в следствие на некоректно, неточно и/или непълно изпълнение на задълженията на Изпълнителя. Декларацията задължително трябва да съдържа следните изявления:

- Изпълнителят посочва срок за възстановяване на нанесените вреди, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни и не по-дълъг от 30 календарни  дни от датата на настъпване на вредата;

- Изпълнителят декларира, че ще възстанови в пълен размер причинените на Възложителя вреди, настъпили вследствие на некоректно, неточно и/или непълно изпълнение на задълженията на служители на Изпълнителя.

         14. Декларации за обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – достатъчно е подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват юридическото лице.

         15. Ценово предложение – Предложената цена е без включен ДДС.

Ценовото предложение трябва да съдържа предлаганата цена и начина на формирането и.

         Описаните документи в т. 1 до 14 вкл. се поставят в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва възложителят, обекта на процедурата и данни за участника /адрес за кореспонденция, телефон/.

         16. От процедурата ще бъдат отстранявани потенциални изпълнители:

- непредставили който и да е от изискуемите документи по Раздел;

- подали офертите след изтичане на посочения в поканата срок;

- подали непълна оферта или когато офертата не отговаря на обявените условия на възложителя;

- за които са налице основанията по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от ЗОП.

         17. Получените в указания срок оферти ще бъдат отворени и разгледани от длъжностни лица, определени от Възложителя. Назначените от Възложителя длъжностни лица определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване.

         18. Срок за подаване на оферти: до 12.00ч. на 12.08.2014г. Офертите ще се приемат в деловодството на „Биострой” ЕООД гр. Благоевград, ул. „Скаптопара” № 12 или по пощата на адрес: Благоевград, ул. „Скаптопара” № 12, „Биострой” ЕООД.

         19. Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 20.08.2014г. от 10.00ч. в кабинета на управителя на дружеството в административната сграда на „Биострой” ЕООД в гр. Благоевград на ул. „Скаптопара” № 12.

         Допълнителна информация може да се получи на място в сградата на „Биострой” ЕООД в гр. Благоевград  ул. „Скаптопара” № 12.

 

         ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

         Предмета на поръчката включва осъществяване на денонощна и нощна невъоръжена физическа и техническа охрана на следните обекти на Възложителя:

         1. Производствено техническа база /ПТБ/ с. Покровник: денонощна физическа охрана /включително почивни и празнични дни/. Изискват се минимум 8 охранители за обекта – 1 охранител за дневна смяна - от 07.00ч. до 19.00ч. и 2 охранителя за нощна смяна /от 19.00ч. до 07.00ч./.

         За обекта се изискват и изграждане на система за видеонаблюдение и паник-бутон, свързан със СОТ, поради голямата му площ – 60 дка.

         2. Сметището с. Бучино: нощна физическа охрана /включително почивни и празнични дни/. Изискват се минимум 2 охранителя за обекта – по 1 охранител за нощна смяна – от 20.00ч. до 08.00ч.

         3. Почивна база „Бодрост”, м. Бодрост: денонощна физическа охрана /включително почивни и празнични дни/. Изискват се минимум 4 охранителя за обекта – 1 охранител за дневна смяна – от 08.00ч. до 20.00ч. и 1 охранител за нощната смяна – от 20.00ч. до 08.00ч.

 

         ІІІ. НАЧИН ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

         Предложенията на кандидатите се оценяват

 по всеки един от посочените критерии по следния начин:

         1. Най-доброто предложение се оценява с максималния брой точки определен за всеки отделен показател. Всяко по неизгодно и по неблагоприятно предложение получава брой точки, получени чрез намаляване със стъпка от  10% общия брой точки за конкретния показател.          Кандидатът получил най-голям общ брой точки по всеки показател се класира на 1-во място.

Коментари (0)

Няма добавени коментари.
Име:

Спам проверка (1 + 2 = ?):

Коментар:

БИОСТРОЙ ЕООД