Обявление за възлагане на публична покана

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ.

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА ЗА НУЖДИТЕ НА "БИОСТРОЙ" ЕООД:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СОЛ - НАСИПНА И В ЧУВАЛИ.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА МАГНЕЗИЕВА ЛУГА.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БИОСТРОЙ ЕООД, УЛ. СКАПТОПАРА 12, За: ТАТЯНА СТОЯНОВА, БЪЛГАРИЯ 2700, БЛАГОЕВГРАД, Тел.: 073 884244, E-mail: biostroi@abv.bg, Факс: 073 893244

Място/места за контакт: БЛАГОЕВГРАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.biostroi.com.

Адрес на профила на купувача: www.biostroi.com.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. ДОСТАВКА НА СОЛ, КОНЦЕНТРИРАНА ЧРЕЗ ИЗПАРЕНИЕ И ЧИСТ НАТРИЕВ ХЛОРИД - НАСИПНА И В ЧУВАЛИ; 2. ДОСТАВКА НА СОЛ ПОД ФОРМАТА НА ЛУГА (МАГНЕЗИЕВА ЛУГА).

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

14430000, 14450000

Описание:

Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид
Сол под формата на луга

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ДОСТАВКИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НЕОБХОДИМОСТ И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. МИНИМАЛНИТЕ КОЛИЧЕСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА РАБОТАТА НА ДРУЖЕСТВОТО СА ПОСОЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПУБЛИКУВАНО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БЛАГОЕВГРАД

 

NUTS:

BG413

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. СРОК НА ДОГОВОРА - 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. 2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ - ДО 30 ДНИ ОТ ПОДПИСВАНЕ НА ФАКТУРАТА ЗА ДОСТАВЕНИТЕ СТОКИ. 3. ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИДРУЖЕНИ СЪС УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО И/ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ДОСТАВЕНИТЕ СТОКИ. 4. СРОК ЗА ДОСТАВКА ДО 36 ЧАСА СЛЕД ЗАЯВКА. 5. МЯСТО НА ДОСТАВКА - ФРАНКО БАЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В С. ПОКРОВНИК, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД. 6. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - 90 ДНИ. 7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 7.1. ДА БЪДАТ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИЛИ НАДЛЕЖНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /ДИСТРИБУТОРИ/. 7.2. ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА ТЕЗИ ПОСОЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ, ПУБЛИКУВАНО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА. 7.3. ДА ПРЕДЛОЖАТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

НАЙ-НАПРЕД СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА НА ВСЕКИ ВИД, В СЪОТВЕТСТВИЕ Н ТЕЖЕСТТА И СТЪПКАТА, ПОСОЧЕНА В СЪОТВЕТНАТА ГРАФА ОТ ТАБЛИЦАТА В ОБРАЗЕЦА НА ЦЕНОВА ОФЕРТА. ПОЛУЧЕНИЯТ СБОР ОТ ТОЧКИ ЗА ВСЯКА ОТ ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ СЛУЖИ ЗА БАЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИЯ "НАЙ-НИСКА ЦЕНА".

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2014 16:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОБРАЗЕЦЪТ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА И ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА НА АДРЕСА НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА - www.biostroi.com. КАНДИДАТИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КАКТО НА ВСЯКА ЕДНА ОТ ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ТАКА И ЗА ДВЕТЕ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА; УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ, КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ИЛИ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА ЗА САМОЛИЧНОСТ, КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ; ДОКУМЕНТ, ЧЕ УЧАСТНИКЪТ Е ПРОИЗВОДИТЕЛ И/ИЛИ ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ, КАКТО И ОТОРИЗАЦИЯ ЗА СРОКА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ГАРАНТИРАЩ ДОСТАВКИТЕ; ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА. ОФЕРТАТА СЕ ПРЕДСТАВЯ В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК ОТ УЧАСТНИКА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН ОТ НЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛ ЛИЧНО ИЛИ ПО ПОЩАТА С ПРЕПОРЪЧАНО ПИСМО С ОБРАТНА РАЗПИСКА. ВЪРХУ ПЛИКА УЧАСТНИКЪТ ПОСОЧВА АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ТЕЛЕФОН И ПО ВЪЗМОЖНОСТ ФАКС. ВЪРХУ ПЛИКА СЕ ИЗПИСВА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, ОПРЕДЕЛЕНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.47, АЛ.1, Т. 1 ОТ ЗОП. ОФЕРТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА 15.10. 2014 ГОДИНА ОТ 10. 00 ЧАСА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА БИОСТРОЙ ЕООД - ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. СКАПТОПАРА 12. НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА СА ПУБЛИКУВАНИ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2014

 

 

Приложение 1.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ

             

  1. Солта трябва да отговаря на технически изисквания показани в таблица 1.

 

 

 

таблица 1

№ по ред

Характеристики

Мярка

Норма

    1

                          2

         3

                      4

1.

Цвят

       -

Бял до сив или бледожълт

2.

Съдържание на NaCl

      %

> 96. 0

3.

Съдържание на Ca

      %

< 0.3

4.

Съдържание на Mg

      %

< 0.6

5.

Съдържание на сулфити

      %

< 1.0

6.

Реакции на водния разтвор, pH

      -

6.5 – 8.5

7.

Съдържание на неразтворими във вода вещества, %

      %

< 1. 00

8.

Механични примеси

      %

< 1.00

 

 

 

 

 

 

2. Магнезиевата луга трябва да отговаря на изискванията, посочени в таблица 2.

 

таблица 2

№ по ред

Характеристики

Мярка

Норма

1

2

3

4

1

Външен вид след разбъркване

-

Течност с розов или сламено-жълт до оран-жев цвят

2

Плътност при 20°С

 

kg/m3

 

≥ 1230

3

Съдържание на магнезиев хлорид

 

g/dm3

 

≥ 90

4

Съдържание на магнезиев сулфат

 

g/dm3

 

≥ 60

5

Съдържание на натриев хлорид

 

g/dm3

 

≥ 170

 

 

Срок на доставка ( до 36 часа) след заявка или ............................................

Участник: ............................................

                    (подпис и печат)

 

Приложение 2

                  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

№ по ред

     Артикул

Мярка

Цена за

   тон

Тежест/ стъпка

1.

Сол насипна

тон

 

100/10

2.

Сол в чували

тон

 

40/10

3.

Магнезиева луга

тон

 

70/10

 

 

 

 

 

 

Срок на валидност на офертата: 90 дни.

При изготвяне на ценовото предложение да се съобразят следните минимални количества, които ще бъдат закупени:

  1. Сол насипна – 100 т.
  2. Сол в чували – 20 т.
  3. Магнезиева луга – 100 т.

 

Участник:.........................................

                    (подпис и печат)

Коментари (1)

От: KelDrydayBI на 04/10/19 - 13:35:31

Overdose On Keflex <a href=http://viapill.com>viagra</a> Erfahrungen Mit Viagra Ohne Rezept Colchicine

Име:

Спам проверка (1 + 2 = ?):

Коментар:

БИОСТРОЙ ЕООД